Polityka prywatności
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

• Informujemy, że administratorem (ADO) udostępnianych danych osobowych jest:

Paweł Zyguła Golden Mean z siedzibą ul. Miodowa 26/1.14, 31-055 Kraków,
Nip: 9441110018, Regon: 356507105

• wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy zgłaszać osobiście pod wskazanym powyżej adresem lub za pośrednictwem przesyłki listownej lub maila: kontakt@goldenmean.eu

• udostępnione przez Państwa dane osobowe:
◦ przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6791 (tzw. RODO);
◦ przetwarzane są w celu:
▪ przedstawienia oferty umowy – do czasu jej zawarcia lub odmowy jej zawarcia;
▪ realizacji zawartej umowy – przez czas jej trwania;
▪ działań marketingu bezpośredniego oferowanych przez ADO usług – z zastrzeżeniem innych obowiązujących regulacji prawnych – przez czas trwania umowy;
▪ spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a zwłaszcza związanych z ustawą o rachunkowości – do czasu wynikającego z rzeczonych przepisów;
▪ ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce w trakcie lub po ustaniu współpracy Stron – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń;
◦ są niezbędne celem właściwej realizacji Umowy, ich podanie jest dobrowolne, jednak brak ich udostępnienia skutkuje brakiem możliwości realizacji zawartej z ADO Umowy.
• odbiorcami udostępnionych danych osobowych będzie wyłącznie ADO oraz podmioty współpracujące z nim w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
• w zakresie udostępnionych danych osobowych mają Państwo prawo do:
◦ żądania od ADO dostępu do nich;
◦ sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
◦ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
◦ przenoszenia danych;
• jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (zawartej w Umowie) jest ona dobrowolna i mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
• w sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa lub wniesiona za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (http://www.giodo.gov.pl/493/).